Det vigtigste på Jebjerg skole er børnene.
Jebjerg skole skal være en demokratisk skole, som lægger vægt på kreativitet, boglig viden og praktisk kunnen, der tilsammen skaber rammer for medbestemmelse og social ansvarsbevidsthed for alle med tilknytning til skolen.
 
Skolen skal være et godt sted for eleverne at være, sådan at de i et samarbejde med lærerne og klassekammeraterne udvikler sig til tolerante og hele mennesker.Jebjerg skoles undervisning og dagligdag tilrettelægges således, at den lever op til folkeskolelovens formål  og intentioner.
 
Jebjerg skole skal videreudvikles i et samarbejde mellem elever, forældre, lærere og myndigheder. Samarbejdet mellem skolen og hjemmene skal være i en fortsat udvikling for at kunne leve op til de forventninger og krav, der bygger på gensidig tillid og respekt.
 
Eleverne tilbydes en grundlæggende, målrettet, nuanceret og engageret undervisning, der passer til den enkeltes evner og anlæg.
Der gives eleverne en personlig vejledning fra klasselærer, elevens øvrige lærere og andre i skolesammenhæng relevante personer.
Alle elever øves i at planlægge en aktivitet og  lede et møde, samt i at være en aktiv deltager og i at tage notat  og kunne give et referat heraf. Der skal være mulighed for aktiviteter, der gør det inspirerende og  spændende  at gå i skole. Skolen skal være åben med god kontakt til egnens befolkning, virksomheder, institutioner, fritidsorganisationer og kulturliv.
 
Der foregår en evaluering af arbejdsprocesserne, således at kvaliteten af undervisningen løbende  forbedres.
 
 
Forsikring
Skive Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Skive Kommune har ansvarsforsikring og som følge heraf er skader, hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige, dækket. Husk som forælder skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forælder selv rejse krav over for skadevolderens forældre. Det anbefales, såfremt du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer og giver barnet størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.
Bemærk! Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens sekretær.
 
Børnenes ejendele
Daginstitutioner og skoler mv. bærer intet ansvar for de ejendele, som børnene måtte medbringe. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v. Daginstitutionerne og skolerne mv. har ej heller forsikring, der dækker børnenes ting.
Skader på dagplejens, skolens eller institutionens ting
Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på dag-plejens eller institutionens bygninger eller inventar.